Som några av er redan vet har vi under de senaste åren haft ett nära samarbete med Botaniska Analysgruppen i Göteborg. Dit skickar vi jordprover från främst greener som testas för skadesvampar med mera. Med detta verktyg får vi koll på hur våra greener mår och håller detta ”osynliga” hot i schack. Nedan finner ni ett utdrag från rapporten och längst ner på sidan finns hela rapporten att tillgå för den intresserade. Vissa delar kan vara svåra att få grepp om, då detta är en relativt komplicerad del av greenkeeperyrket, men det är för oss väldigt glädjande att vi ligger bra till och har goda rutiner för att undvika svampangrepp. Något som för de flesta golfarna är ett okänt begrepp men som vi jobbar väldigt hårt med.

Inledning
Stockholms Golfklubb och Botaniska Analysgruppen har under 2014 kontrollerat infektionsnivån i tre greener vid fem tillfällen. Syftet var att utvärdera skötseln, och att hålla noggrann uppsikt över greenernas hälsa. Detta för att kunna förbättra de förebyggande åtgärderna.

Vilken är nyttan med Årskortet?
Årsrapporten utgör ett stöd för dig när du vill utvärdera vad olika problem och skötselåtgärder har lett till. Den ger dig en överblick över vad som ägt rum i greenerna under året och är ett redskap för att vidareutveckla skötseln och samtidigt profilera den mot de specifika kvalitetsmål din golfbana har beträffande miljö, budget och turfgräs.
Rapporten ger ökad professionalism hos greenkeepern.
Med rapporten som underlag kan du förklara vetenskapen och logiken bakom dina strategier för din styrelse/ägare, dina golfspelare och dina medarbetare.

År 2014 startade med en ovanligt mild vinter och redan under februari månad drog vårvindar in över stora delar av Sverige och rekordvärme kunde uppmätas.
För Stockholm Golfklubbs del, startade säsongen med en god övervintring av greenerna och små mängder av snömögel. Den här infektionen har över resterande året befunnit sig på låga nivåer och det märks att du har ett bra förebyggande åtgärdsprogram för att nå den här svampen.

Pythium finns i lägre mängder i år jämfört med år 2013 och sannolikt så har den kontinuerliga avdaggningen och fosfitbehandlingen missgynnat utvecklingen.
Under den blöta hösten har vi funnit få svampar och i låga mängder. Annars kan greener med hög andel vitgröe vara svårarbetade, då denna grässort är väldigt känslig och ställer höga krav på skötsel. Era skötselåtgärder har emellertid missgynnat svampen och säsongen avslutas på bästa sätt.

Under resterande del av året, oavsett väderlek, har Microdochium nivale legat på låga nivåer.
Snömögelsvampen har hanterats väl med proaktiv bekämpning och annan förebyggande skötsel (t.ex. genom fosfiter, kalium, järn varje vecka och kontinuerlig avdaggning) som har motverkat angrepp trots att vitgröe är en känsligare gräsart. Ett hårt och långsiktigt arbete har gett bra utfall för era greener!

Antraknos: Många svenska golfbanor har fått problem med antraknos i år eftersom vädret har utsatt gräset för torkstress. Svampen som främst drabbar vitgröe, kan orsaka stora skador under torra och varma somrar. Sannolikt har tillförsel av bland annat järn och ökade gödslingsgivor minskat påfrestningarna för gräset och avstyrt ett utbrott.

Hela rapporten hittar ni här