Varmt välkomna på Årsmöte Vår.
Mötet kommer hållas i salongen i klubbhuset.
Vi uppskattar om du anmäler dig i förväg så vi vet hur många som kommer.
Anmäl dig till Årsmötet här .

Efter de problem som varit tidigare med röstning vid digitala möten, väljer vi att nu endast hålla mötet på plats i klubbhuset.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Behandling av propositioner och inkomna motioner.
13. Övriga frågor.
a. Medlemsundersökningen Players 1st
b. Status golfbanan
14. Mötets avslutande.

Möteshandlingar med Verksamhetsberättelser 2022, Förvaltningsberättelse med Årsredovisning 2022 samt Revisionsberättelse 2022 kommer att skickas ut via e-mail en vecka innan mötet.
Handlingar kommer att finnas i tryckt form på kansliet från 15 mars.