Onsdagen den 23 mars kl 19:00
Mötet kommer att genomföras både på plats och digitalt.
Det finns plats för 60 deltagare i Salongen i klubbhuset.
Dessa reserveras i anmälningsordning.
Alla medlemmar som önskar är välkomna att delta digitalt.
Alla närvarande, digitalt samt på plats, kommer finnas med i röstlängden.
Vi föreslår Anders Appelqvist som ordförande och Gustaf Bratt som sekreterare till mötet.
Anmäl dig här för att delta digitalt, du får en länk via e-mail senast 22/3.
Anmäl dig här för att delta på plats.
Skicka gärna in dina frågor eller synpunkter i förväg till kansli@stockholmsgolfklubb.se .
Varmt välkomna!
FÖREDRAGNINGSLISTA – Årsmöte vår 2022
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Behandling av propositioner och inkomna motioner.
13. Verksamhetsplan.
a. Banan
b. Styrelsens prioriteringsarbete
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.
Möteshandlingar med verksamhetsberättelser 2021, årsredovisning 2021, revisionsberättelse 2021, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att skicks ut via e-mail en vecka innan mötet.
Handlingarna finns även att tillgå i tryckt form på kansliet från 16 mars.