Höstmötesdeltagarna bjuds på förfriskningar från kl. 19:00

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid mötet
 3. Val av sekreterare vid mötet
 4. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Fastställande av inträdes- och årsavgifter för aktiva medlemmar och övriga kategorier. Verksamhetsplan och budget för 2016 samt fastställande av maximiantalet för klubbens aktiva medlemmar och spelrätter
 8. Val av ordförande i styrelsen för 2016
 9. Val av ledamöter i styrelsen för aktuella mandatperioder
 10. Val av en verksamhetsrevisor och en revisorsuppleant för 2016
 11. Val av ordförande och ledamöter till valnämnden 2016
 12. Förslag väckta av medlemmar
 13. Frågor som upptages av styrelsen
 14. Information från respektive kommitté
 15. Övriga frågor
 16. Utdelande av utmärkelser
 17. Mötets avslutande

Höstmöteshandlingar med verksamhetsplan, prognos och budgetförslag, styrelsen och valnämndens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att skicks ut via e-mail en vecka innan mötet. Handlingarna finns även att tillgå i tryckt form på kansliet från 18 november.