Stockholms Golfklubbs klubbhus

Stockholms GK

Klubben bildades 1904 och är Sveriges näst äldsta golfklubb och vi har spelat på Kevingebanan strax norr om Stockholm sedan 1932. Initialt influerad av den brittiska golftraditionen har vi under åren skapat svensk golftradition.

Våra honnörsord

Med honnörsorden Tradition och Förnyelse har klubbens arbete utvecklat Stockholms GK till en golfklubb som kännetecknas av hög standard på bana och klubbhus, god tillgänglighet för medlemmar och gäster och ett aktivt klubbliv som i allt utgår från golfens grundläggande idéer och regler.

Bli medlem → ansök här.

Stockholms Golfklubbs STADGAR, Version 2

Stockholms Golfklubb är en ideell förening, som stiftades den 7 maj 1904 och med hemort i Danderyd. Dessa stadgar fastställdes på årsmöte 2017-03-08 och ersatte alla tidigare antagna stadgar.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1 § ÄNDAMÅL
Stockholms Golfklubb (SGK), som bildades den 27 maj 1904, är ansluten till Svenska Golfförbundet. Klubbens syfte är att främja utövandet av golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé och skall ställa golfbana i Stockholms närhet till sina medlemmars förfogande.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Stockholms golfdistriktsförbund (SGDF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 5 § FIRMATECKNING
Stockholms Golfklubbs firma skall tecknas av föreningens ordförande i förening med annan styrelseledamot eller av tre ledamöter gemensamt. I den löpande verksamheten skall föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller skattmästaren i förening med annan styrelseledamot eller ombud.
För den löpande operativa verksamheten kan styrelsen delegera firmateckningen till ombud.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret. Räkenskaperna sammanföres i bokslut per den 31 december varje år och överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 februari påföljande år. Revisorerna skall upprätthålla revisionsberättelse och överlämna den till styrelsen senast den 1 mars. Den som är styrelseledamot i klubben får inte väljas till revisor i klubben.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid ­ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag fordras beslut av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Beslut om ändring av klubbens stadgar skall alltid insändas till SGF och SGDF. SGF och SGDF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på två på varandra med minst en månads mellanrum följande årsmöten, varav ett ordinarie. Beslut om upplösning ska ske med biträde av 2/3 majoritet. Därvid skall samtidigt beslut fattas till vilket av golfsportens främjande ändamål klubbens tillgångar skall användas. Sådant beslut skall omedelbart delgivas Svenska Golfförbundet med bestyrkta avskrifter av styrelsens och klubbens protokoll i ärendet, åtföljda av balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse.

 10 § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

 11 § MEDLEMSKAP
Klubben består av aktiva (spelande) och passiva (icke spelande) medlemmar samt hedersledamöter, kallade medlemmar och ständigt aktiva. Hedersledamöter, kallade ledamöter och ständigt aktiva är befriade från årsavgifter. Medlem som vill vara aktiv och därmed kunna utnyttja banan, måste ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.

Till hedersledamot eller kallad medlem kan genom beslut på årsmöte på förslag av styrelsen utses person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.

Medlem som gjort stora insatser för klubben eller golfsporten kan av styrelsen efter enhälligt beslut tilldelas klubbens förtjänsttecken.

Aktiv medlem är junior t o m det kalenderår vederbörande fyller 21 år. Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse klubbmedlem till ständigt aktiv eller ständigt passiv.

Årsmötet skall fastställa maximiantalet för aktiva medlemmar.

Regler för hantering till rätten att spela på banan för olika medlemskategorier samt för andra kategorier såsom grannar, ambassadörer, elit eller förstaårs-junior framgår av särskilt dokument fastställt på årsmöte.

Om medlem önskar övergå från aktivt till passivt medlemskap eller vice versa, skall skriftlig begäran härom lämnas till klubbens kansli senast den 30 november; i annat fall anses den gällande medlemsformen förnyad.

Den som önskar bli medlem i klubben skall inge skriftlig köansökan till klubben. Den sökande skall förbinda sig att iaktta klubbens stadgar och av dess styrelse och kommittéer utfärdade föreskrifter samt försäkra att vederbörande inte har obetalda årsavgifter eller andra avgifter till förening ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Sökanden inväljs efter köordning genom styrelsebeslut.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 12 § och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

12 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben. Medlem som inte betalat stadgade avgifter inom föreskriven tid skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar. Underlåter han att göra detta och har han inte angett skäl för anstånd som kan godkännas av Styrelsen, skall han anses ha utträtt frivilligt ur klubben.

 13 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Det skall också beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

14 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

15 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTEN

16 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett vårmöte och ett höstmöte. Årsmötena hålls före mars resp. nov månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för årsmötet skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Dokumentation skall senast en vecka före årsmötena finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

Inför vårmötet: verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse. Inför höstmötet: verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag. Inför bägge mötena i förekommande fall inkomna motioner med styrelsens yttrande.

17 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Av medlem väckt förslag skall för att kunna behandlas och avgöras vid årsmöte vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 oktober. Förslag som väckts av medlem under årsmöte skall överlämnas till styrelsen för utredning och eventuell åtgärd.
Vid årsmöte får endast efter trefjärdedels majoritetsbeslut av styrelsen väckt fråga avgöras, vilken icke upptagits på föredragningslistan.

 18 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem som betalat förfallna avgifter och uppnått myndig ålder samt hedersledamöter, kallade medlemmar och ständigt aktiva. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Medlem som inte är röstberättigad har yttranderätt men inte förslagsrätt.

Se § 19 nedan

Vid såväl årsmöte som styrelsesammanträde gäller, där inte föreskrift om särskild röstpluralitet givits i stadgarna, den mening för vilken de flesta rösterna avgetts.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Val avgörs dock genom lottning. Beslut fattas med acklamation. Begärs omröstning skall den verkställas öppet utom vid val, då den skall ske med slutna sedlar.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på årsmötet.

19 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 20 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 8, 9 och 10 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 21 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad aktiv medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

22 § ÄRENDEN VID VÅRMÖTE
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Övriga frågor (information och diskussion).

För beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben och/eller medlemmarna skall ärendet anges i kallelsen till mötet.

23 § ÄRENDEN VID HÖSTMÖTE
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar
 8. Val av a. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
 9. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 10. Val av revisor och verksamhetsrevisor jämte suppleanter för en tid av ett år.
 11. 3 ledamöter i valberedningen av vilka en skall utses till ordförande. Ordförande väljs på ett år och två ledamöter på två år så att hälften av de fyra ledamöterna avgår vid varje årsmöte.
 12. Övriga frågor (information och diskussion).

För beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben och/eller medlemmarna skall ärendet anges i kallelsen till mötet.

24 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 27 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 29 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra allmänt möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra allmänt möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra allmänt möte gäller det som anges i §§ 18, 19 och 20.

VALNÄMNDEN

25 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och 4 övriga ledamöter och väljs av årsmötet. Styrelseledamot kan ej väljas.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

26 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant skall vara auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 1 mars.

Verksamhetsrevisor jämte suppleant är likaså valda av medlemmarna för att granska styrelsearbetet under verksamhetsåret och avge sin verksamhetsrevision i skriftlig form till årsmötet.

STYRELSE

 27 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 7–10 övriga ledamöter.
Förändringar i styrelsens antal ledamöter inom ramen för 7–10 (exklusive ordförande) sker i samråd med valnämnden och beslutas på höstmöte.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

28 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och adjungerade ledamöter. Ordinarie är ordföranden, sekreteraren och skattmästaren. Arbetsutskottet handlägger och beslutar i löpande ärenden mellan styrelsens sammanträden enligt styrelsens instruktioner. Arbetsutskottets beslut skall protokollföras och delges styrelsen.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

29 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 30 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Revisionshistorik

Version 1                                          2016-03-23
Version 2                                          2017-03-08                                       Uppdelning av årsmötet i Vår- resp. Höstmöte.
Förändring av styrelsens sammansättning
Start av revisionshistorik

Grafisk Guide

Här finns klubbens klubbmärken (logotype) för nedladdning.

Grafisk guide SGK version 1

SGK Logo PMS-1

SGK Logo svart-vit

SGK Logo CMYK-1

SGK Namn under