Stockholms Golfklubbs klubbhus

Stockholms GK

Klubben bildades 1904 och är Sveriges näst äldsta golfklubb och vi har spelat på Kevingebanan strax norr om Stockholm sedan 1932. Initialt influerad av den brittiska golftraditionen har vi under åren skapat svensk golftradition.

Våra honnörsord

Med honnörsorden Tradition och Förnyelse har klubbens arbete utvecklat Stockholms GK till en golfklubb som kännetecknas av hög standard på bana och klubbhus, god tillgänglighet för medlemmar och gäster och ett aktivt klubbliv som i allt utgår från golfens grundläggande idéer och regler.

Bli medlem → ansök här.

Stockholms Golfklubbs

STADGAR

Stockholms Golfklubb är en ideell förening, som stiftades den 27 maj 1904 och med hemort i Danderyd. Dessa stadgar fastställdes på årsmöte 2021-11-24 och ersatte alla tidigare antagna stadgar.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL
Stockholms Golfklubb (SGK), som bildades den 27 maj 1904, är ansluten till Svenska Golfförbundet. Klubbens syfte är att främja utövandet av golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé och ska ställa golfbana i Stockholms närhet till sina medlemmars förfogande.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Stockholms Golfförbund (SGDF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmöten, extra årsmöten och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING
Stockholms Golfklubbs firma ska tecknas av föreningens ordförande i förening med annan styrelseledamot eller av två ledamöter gemensamt. I den löpande verksamheten ska föreningens firma tecknas av ordföranden eller skattmästaren i förening med annan styrelseledamot eller klubbchef.
För den löpande operativa verksamheten kan styrelsen delegera firmateckningen till klubbchefen.
6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret. Räkenskaperna sammanföres i bokslut per den 31 december varje år och överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 februari påföljande år. Revisorerna ska upprätthålla revisionsberättelse och överlämna den till styrelsen senast den 1 mars.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, ska frågan avgöras av nästkommande årsmöte eller, i brådskande fall, av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid årsmöte. För godkännande av sådana förslag fordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av klubbens stadgar ska alltid insändas till SGF och SGDF. SGF och SGDF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på två på varandra med minst en månads mellanrum följande årsmöten, varav ett ordinarie. Beslut om upplösning ska ske med biträde av 2/3 majoritet. Därvid skall samtidigt beslut fattas till vilket av golfsportens främjande ändamål klubbens tillgångar skall användas. Sådant beslut skall omedelbart delgivas Svenska Golfförbundet med bestyrkta avskrifter av styrelsens och klubbens protokoll i ärendet, åtföljda av balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse.

10 § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

11 § MEDLEMSKAP
Klubben består av aktiva (spelande) och passiva (icke spelande) medlemmar samt hedersledamöter, kallade medlemmar och ständigt aktiva. Hedersledamöter, kallade ledamöter och ständigt aktiva är befriade från årsavgifter. Medlem som vill vara aktiv och därmed kunna utnyttja banan, måste ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.
a. Till hedersledamot eller kallad medlem kan genom beslut på årsmöte på förslag av styrelsen utses person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.
b. Medlem som gjort stora insatser för klubben eller golfsporten kan av styrelsen efter enhälligt beslut tilldelas klubbens förtjänsttecken.
c. Aktiv medlem är junior t o m det kalenderår vederbörande fyller 21 år.
d. Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse klubbmedlem till ständigt aktiv eller ständigt passiv.
e. Årsmöte ska fastställa maximiantalet för aktiva medlemmar.
f. Regler för hantering till rätten att spela på banan för olika medlemskategorier samt för andra kategorier såsom grannar, ambassadörer eller elit framgår av särskilt dokument fastställt på årsmöte.
g. Om medlem önskar övergå från aktivt till passivt medlemskap eller vice versa, ska skriftlig begäran om detta lämnas till klubbens kansli senast den 30 november. I annat fall anses den gällande medlemsformen förnyad.
h. Den som önskar bli medlem i klubben ska inge skriftlig ansökan till klubben. Sökanden inväljs efter köordning genom styrelsebeslut. Den sökande skall förbinda sig att iaktta klubbens stadgar och av dess styrelse och kommittéer utfärdade föreskrifter.
i. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 12 § och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
j. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar skriftligen skickas till den som fått avslag på sin ansökan.
k. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

12 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till klubbchefen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte betalat stadgade avgifter inom föreskriven tid ska skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar. Underlåter medlemmen att göra detta och har denne inte angett skäl för anstånd som kan godkännas av styrelsen, ska medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur klubben.

13 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Det ska också beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut ska vara skriftligt och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

14 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem
a. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
b. har rätt till information om klubbens verksamhet,
c. ska betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
d. ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
e. har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet,
f. har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

15 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem som inte är passiv, har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTEN

16 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmöten, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett vårmöte och ett höstmöte. Årsmöte vår hålls före mars och årsmöte höst före november månads utgång. Årsmöte kan hållas helt eller delvis digitalt.
Styrelsen bestämmer tidpunkt, form och plats för årsmöte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för årsmötet ska senast tre veckor före mötet skickas till medlemmarna via e-post eller via brev (poststämpel) om e-post saknas.

En kallelse per hushåll ska skickas. Dokumentation ska senast en vecka före årsmötena finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och ska tillhandahållas på mötet.
Inför årsmötet vår: verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse.
Inför årsmötet höst: verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag. Inför bägge mötena i förekommande fall inkomna motioner med styrelsens yttrande.

17 § FÖRSLAG ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Propositioner: Vid årsmöte får endast efter 3/4 majoritetsbeslut av styrelsen väckt fråga avgöras, vilken icke upptagits på föredragningslistan.
Motioner: Av medlem väckt motion ska för att kunna behandlas och avgöras vid årsmöte vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 oktober. Förslag som väckts av medlem under årsmöte ska överlämnas till styrelsen för utredning och eventuell åtgärd

18 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem som betalat fastställda avgifter och uppnått myndig ålder samt hedersledamöter, kallade medlemmar och ständigt aktiva. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Medlem som inte är röstberättigad har yttranderätt men inte förslagsrätt.
Vid såväl årsmöte som styrelsesammanträde gäller, där inte föreskrift om annat anges i stadgarna, enkel majoritet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på årsmötet.

19 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

20 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
a. Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter votering om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop är fattat med acklamation.
b. Beslut enligt 8, 9 och 10 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet.
c. Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster.
d. Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.
e. Votering sker öppet. Val ska dock ske genom sluten votering.
f. Vid votering som inte avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

21 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad aktiv medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör sträva efter att ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

22 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE VÅR

Vid årsmöte vår ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Behandling av propositioner och inkomna motioner
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Övriga frågor.

För beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben och/eller medlemmarna ska ärendet anges i kallelsen till mötet.

23 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE HÖST

Vid årsmöte höst ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Behandling av propositioner och inkomna motioner.
7. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter för verksamhetsåret
Val av
a. klubbens ordförande för en tid av 1 år,
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, så att hälften ledamöterna avgår vid varje årsmöte.
c. Val av revisor och verksamhetsrevisor jämte suppleanter för en tid av ett år.
d. Val av tre ledamöter i valberedningen av vilka en ska utses till ordförande. Ordförande väljs på ett år och två ledamöter på två år så att hälften av de fyra ledamöterna avgår vid varje årsmöte.
9. Övriga frågor.

För beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben och/eller medlemmarna ska ärendet anges i kallelsen till mötet.

24 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 27 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 29 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra allmänt möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast 7 dagar före årsmötet skickas medlemmarna via e-post eller via brev (poststämpel) om e-post saknas.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra allmänt möte gäller det som anges i §§ 18, 19 och 20.

VALBEREDNINGEN

25 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter och väljs av årsmötet. Styrelseledamot kan inte väljas.
Valberedningen bör sträva efter att ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

REVISION

26 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant ska vara auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari.
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 1 mars.
Verksamhetsrevisor jämte suppleant väljs av medlemmarna för att granska styrelsearbetet under verksamhetsåret och ska avge sin verksamhetsrevision skriftligen till årsmötet.

STYRELSE

27 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande, skattmästare, kommittéansvarig samt 2-4 övriga ledamöter.
Förändringar i styrelsens antal ledamöter inom ramen för 2-4 (exklusive ordförande, skattmästare och kommittéansvarig) sker i samråd med valberedningen och beslutas på årsmöte höst.
Styrelsen bör sträva efter att ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot för helt eller del av möte. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

28 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen ska svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
a. tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
b. verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
c. med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
d. tillsätta och avsätta Klubbchef,
e. tillse att det finns fungerande kommittéverksamhet som speglar medlemmarnas behov,
f. ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
g. lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed samt
h. förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och adjungerade ledamöter. Ordinarie är ordföranden, skattmästaren och en ledamot som utses av styrelsen. Arbetsutskottet handlägger och beslutar i löpande ärenden mellan styrelsens sammanträden enligt styrelsens instruktioner. Arbetsutskottets beslut skall protokollföras och delges styrelsen.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

29 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse och dagordning till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som stöds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid digitalt möte. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en justeringsperson. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

30 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen om detta.

Grafisk Guide

Här finns klubbens klubbmärken (logotype) för nedladdning.

Grafisk guide SGK version 1

SGK Logo PMS-1

SGK Logo svart-vit

SGK Logo CMYK-1

SGK Namn under